De bibliotheken zijn weer open voor lenen en inleveren van materialen.  Klik hier voor meer informatie.

In deze flitspeiling staat ‘duurzaamheid’ centraal. Zijn panelleden bezig met duurzaamheid op dit moment? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen? En hoe duurzaam vinden ze de bibliotheek zelf?

Duurzaamheid in het dagelijks leven

Ruim vier op de tien respondenten geven aan in het dagelijks leven (heel) duurzaam te leven. Ruim de helft geeft aan soms wel en soms niet duurzaam te leven en bijna niemand (2%) geeft aan (helemaal) niet duurzaam te leven. Hoe ouder panelleden zijn, hoe duurzamer zij vinden dat zij leven. Frequente bezoekers van de bibliotheek vinden ook dat zij duurzamer leven (dan niet frequente bezoekers).

Behoefte aan onderwerpen

Ruim vier op de tien respondenten zeggen geen behoefte te hebben aan extra informatie op het gebied van duurzaamheid. De andere helft van de respondenten, die wel behoefte heeft aan extra informatie, geeft vooral aan meer informatie te willen over de onderwerpen:

  • Voeding;
  • Kopen van spullen in het huishouden, en
  • Energie en isolatie van de woning.

Ongeveer een kwart is in deze onderwerpen geïnteresseerd. Aan informatie over een aantal andere onderwerpen zoals water (12%), vervoer (10%) en dierenwelzijn (8%) heeft slechts een beperkt aandeel panelleden behoefte. Jongeren tot 35 jaar en hoger opgeleiden zijn over de gehele linie meer geïnteresseerd dan oudere panelleden en lager en middelbaar opgeleiden.
Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in informatie over het kopen van spullen in het huishouden en over kleding; mannen meer in informatie over energie en isolatie van de woning, afval, het klimaat en vervoer. Mannen hebben sowieso, net als jongeren en hoger en middelbaar opgeleiden, wat meer interesse in extra informatie. Duurzaamheid is dus een onderwerp dat ook voor mannen en jongeren interessant is.

Interesse in diensten

De vorm waarin panelleden gebruik zouden willen maken van diensten van de bibliotheek op het gebied van duurzaamheid, is dan met name materialen zoals boeken, tijdschriften en films. Ongeveer vier op de tien geven aan dat zij hiervan gebruik zouden maken; mannen, jongeren tot 35 jaar en hoog opgeleiden zeggen dit nog wat vaker. Een derde zegt een repaircafé te willen bezoeken als de bibliotheek dit zou organiseren; een kwart is geïnteresseerd in een lezing over duurzaamheid. Inloopspreekuren, cursussen, activiteiten voor kinderen en het uitlenen van e-readers zijn wat minder interessant voor de panelleden; ongeveer één op de tien geeft aan interesse te hebben in deze diensten op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam aan de bibliotheek

Bijna alle panelleden, negen op de tien, vinden het belangrijk dat de bibliotheek zelf ook duurzame keuzes maakt; bijna niemand vindt dit onbelangrijk (2%) en één op de tien staat er neutraal tegenover. Hoger opgeleiden vinden dit nog wat belangrijker dan de andere groepen. Wanneer panelleden wordt gevraagd wat zij zelf al duurzaam vinden aan de bibliotheek noemen zij vooral het proces van uitlenen van materialen in plaats van kopen en het uitlenen van e-books en andere digitale diensten. Ook het kunnen kiezen of ze een bon uitprinten en het feit dat afgeschreven boeken weer worden verkocht, worden vaak genoemd.
Daarnaast noemen leden nog dat de bibliotheek goed bereikbaar is met de fiets en het openbaar vervoer, dat er afval wordt gescheiden, dat er warmtesluizen zijn met dubbele deuren en automatische deuren die niet zo lang open blijven staan en dat de bibliotheek vaak in oude, leegstaande, gebouwen gehuisvest is of het gebouw deelt met partners wat energiebesparing oplevert.

Rapportage en bijlagen

Flitspeiling over duurzaamheid - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst flitspeiling duurzaamheid

Open antwoorden flitspeiling duurzaamheid

Tabellen

duurzaamheid 

In dit doelgroeponderzoek staat de vraag centraal hoe de bibliotheek nog aantrekkelijker kan worden voor senioren (65 jaar en ouder).

Belangrijk dat er een bibliotheek is

Senioren staan over het algemeen positief tegenover de bibliotheek. Vooral omdat ze er onder de mensen kunnen zijn en omdat ze het goed vinden dat boeken voor iedereen toegankelijk zijn op deze manier. Senioren die wat minder positief staan tegenover de bibliotheek, geven onder andere aan dat ze niet (meer) lezen en dat de bibliotheek te ver weg is. Ook vinden senioren het over het algemeen belangrijk dat de bibliotheek er is, zelfs onder de niet-bezoekers ziet twee derde het belang van de bibliotheek in.

De persoonlijke waarde van de bibliotheek zit hem voor senioren die de bibliotheek bezoeken vooral in het opdoen van kennis (60%), het besparen van geld (42%) en het onder de mensen zijn (37%, vooral 64-75-jarigen). 13% van de senioren die de bibliotheek bezoeken, geeft aan zich minder eenzaam te hebben gevoeld dankzij de bibliotheek.

Rapportage en bijlagen

Doelgroeponderzoek Senioren

Vragenlijst Doelgroeponderzoek Senioren

Open antwoorden Doelgroeponderzoek Senioren

Tabellen

senioren infographic

In dit doelgroeponderzoek staan jongeren in de leeftijd 13-17 jaar centraal. We kijken hierbij naar de vrijetijdsbesteding, informatie intake, houding en het gedrag met betrekking tot lezen, de houding ten aanzien van de bibliotheek en ideeën over de bibliotheek. Hieronder enkele bevindingen en conclusies.

Combinatie van levendigheid en rust

Lezen en de Bibliotheek spelen nog geen grote rol in het leven van jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De jongeren zien de Bibliotheek vooral in de traditionele vorm en geven bij hun zoektocht naar informatie met name de voorkeur aan online bronnen. Voor jongeren moet de Bibliotheek een combinatie zijn van levendigheid en rust.

Wel lid maar geen regelmatige bezoeker

Twee derde van de jongeren van 13 tot en met 17 jaar is zelf lid van de Bibliotheek. Toch bezoeken jongeren de Bibliotheek niet veelvuldig. Ruim de helft van de jongeren bezoekt de Bibliotheek namelijk bijna nooit; twee op de tien doen dat een paar keer per jaar. Hoe ouder de jongere hoe minder vaak hij/zij de Bibliotheek bezoekt. Als jongeren de Bibliotheek bezoeken dan is dit voornamelijk voor het lenen van boeken of andere materialen en/of voor het zoeken naar informatie, zij het in mindere mate.

Internet op de eerste plaats

Informatie zoeken en vrijetijdsbesteding doen de jongeren vooral via internet en social media. Lezen wordt niet gezien als iets wat ze graag doen in hun vrije tijd, al geeft de helft aan in de afgelopen 12 maanden weleens een boek te hebben gelezen voor hun plezier. Voor het zoeken naar informatie voor school maken jongeren voornamelijk gebruik van internet, maar een klein aantal zoekt ook in boeken.

Aansprekende concepten

Als jongeren het zelf voor het zeggen hebben in de Bibliotheek dan willen ze op een aantal kernpunten verandering, namelijk de inrichting, het aanbod en de medewerkers. Het blijkt dat jongeren vooral enthousiast zijn over het concept waarbij de Bibliotheek een leuke plek is waar je van alles kunt doen, huiswerk maken, tijdschriften lezen, andere mensen ontmoeten en iets eten en drinken. Met name jongens zijn enthousiast over het bibliotheekconcept waarbij de Bibliotheek zich vooral richt op (experimenteren met) nieuwe technieken en nieuwe media.

Rapportage en bijlagen

Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar

Open antwoorden Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar

Tabellen

Inphographic Jongeren 13 17

In deze flitspeiling staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun online privacy te beschermen? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen? Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten van het BiebPanel weer.

Online privacy grote zorg voor veel bibliotheekleden

Ruim de helft van de panelleden, namelijk zes op de tien, maakt zich zorgen over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op het internet; laag opgeleide leden en jongere leden tot 35 jaar iets minder. Vier op de tien leden maken zich hier geen of weinig zorgen over.
Wanneer men zich weleens zorgen maakt over de veiligheid van online gegevens gaan deze zorgen vooral over misbruik van deze persoonlijke gegevens (zoals geld van bankrekening halen of betalingen doen met creditcardgegevens); 69% maakt zich hier zorgen over. Daarnaast maken vele leden zich zorgen over identiteitsfraude (61%), phishing (60%), doorverkoop van gegevens aan commerciële bedrijven (59%) en ransomware (59%). Over phishing maken 55-plussers zich duidelijk meer zorgen dan jongere
panelleden.

Vooral vrouwen en jongeren bang voor misbruik persoonlijke foto’s

Leden maken zich minder bezorgd over het feit dat hun online gedrag gevolgd wordt door de overheid (21%), dat zij worden afgeluisterd of er beeldopnamen worden gemaakt (21%) en over misbruik van persoonlijke foto’s (26%). Vrouwen maken zich wel meer dan mannen zorgen over misbruik van persoonlijke foto’s. Ook jongeren tot 35 jaar maken zich hier meer zorgen over; daarnaast is de jongere groep ook meer bezorgd over online afluisteren/beeldopnames dan oudere panelleden. Laagopgeleiden leden maken zich minder zorgen dan hoger opgeleiden over misbruik van hun persoonlijke gegevens door commerciële bedrijven (volgen van online gedrag en doorverkoop van gegevens).

Rapportage en bijlagen

 Flitspeiling over online privacy - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst Flitspeiling online privacy

Open antwoorden Flitspeiling privacy

Tabellen

 

In deze flitspeiling staat ‘lezen tijdens de vakantieperiode’ centraal. Hoe lezen panelleden tijdens de vakantieperiode en kennen ze de VakantieBieb-app en de bijbehorende campagne?

Papieren boeken het meest gelezen

De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal. Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak
papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers van de Bibliotheek vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Ervaringen met de VakantieBieb positief

Aan de gebruikers van de app VakantieBieb onder de panelleden is naar hun ervaringen gevraagd. Veel panelleden geven aan dat ze positief zijn over de VakantieBieb, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen.

Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Een paar citaten: “Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

Suggesties voor de dienstverlening tijdens de zomerperiode

Gevraag is ook wat de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken. Veel panelleden zijn al tevreden met het lenen voor de vakantie. De meest gegeven suggestie is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen. Als er al een langere uitleentermijn is voor de zomer dan spreken leden daarvoor hun waardering uit. Ook het kunnen lenen van meer boeken wordt vaak genoemd, net als een grotere of actuelere collectie boeken en e-books.

Verder willen leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie over leuke acties zoals de VakantieBieb, speciale zomerabonnementen en een ruimere periode (juni-september) voor de zomervoordelen.

Rapportage en bijlagen

Flitspeiling over lezen in de vakantie - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragen voor Flitspeiling Lezen in de vakantie

Open antwoorden Flitspeiling lezen in de vakantie

Tabellen

infographic vakantie stad

Deel deze pagina