De bibliotheken zijn weer open voor lenen en inleveren van materialen.  Klik hier voor meer informatie.

Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag hoe je de BiebPanelleden (nog) meer aan de Bibliotheek kunt binden. In hoeverre willen leden zich inzetten voor hun Bibliotheek in de vorm van geld of tijd?

Bereidheid om te ondersteunen

BiebPanelleden momenteel redelijk betrokken bij de Bibliotheek in de vorm van ondersteuning en enthousiast over de Bibliotheek. Ook zijn leden deels bereid om in de toekomst te ondersteunen. De belangrijkste drijfveren voor betrokkenheid zijn het voortbestaan van de Bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten.

Ruim één op de tien zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten. Dit is dan vooral op het gebied van laaggeletterdheidbestrijding en leesbevordering voor kinderen. Leden van Drenthe Stadsbibliotheken geven minder vaak dan in het totale Panel aan dat zij zich willen inzetten voor nieuwe technologieën en apparaten.

Donaties en vriendenabonnement

Slechts 2% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou een kwart dit ‘misschien’ willen doen (minder dan gemiddeld). Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan tegengaan van laaggeletterdheid (meer dan gemiddeld), leesbevordering en eenzaamheid.

17% is positief over het idee van een vriendenabonnement, iets meer dan de helft spreekt dit niet aan. Het spreekt vooral aan omdat men de Bibliotheek in stand wil houden en erbij betrokken wil worden. BiebPanelleden die minder positief zijn, geven aan dat het huidige abonnement al vrij prijzig is en zij geen interesse hebben in deelname aan activiteiten. Ook vinden ze het de taak van de gemeente om de Bibliotheek te subsidiëren.

Sponsoring geaccepteerd

Sponsoring wordt geaccepteerd door een meerderheid van BiebPanelleden, mits onafhankelijkheid gewaarborgd. Een derde vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de Bibliotheek, al moet de onafhankelijkheid van de Bibliotheek wel gewaarborgd worden. Ook vinden leden dat de doelstellingen van de sponsor in lijn moeten zijn met die van de Bibliotheek en dat de sponsor een maatschappelijke visie heeft.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Betrokkenheid bij de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 1-2017 Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 1-2017 Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Tabellen

betrokkenheid infographic

BiebPanel heeft een doelgroeponderzoek gehouden onder ouders van jonge kinderen (0-4 jaar). Centrale vraag hierbij was: Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen (beter) aan zich binden?

Dit is onderzocht bij ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 jaar uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen die geen lid zijn van de Bibliotheek.

Gekeken is naar interesses en leesgedrag; voorlezen; kennis over taalontwikkeling; kennis over het aanbod van de Bibliotheek en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek. Bij dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen stads- en plattelandsbibliotheken.

Rapportage en bijlagen

infograpic ouders jonge kinderen

Met dit onderzoek geven we inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

Positief verrast

Bijna alle leden hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek, hoewel wat minder frequent dan gemiddeld in het totale Panel. Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid, in de Stadsbibliotheken nog vaker dan gemiddeld, en ook relatief vaak over hulp bij technische vragen; juist minder vaak over tips en advies over materialen of vanwege een gezellig praatje. Vier op de tien leden noemt spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten. Drie op de tien geven aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral klantonvriendelijkheid noemt.

Hoge tevredenheid over medewerkers

Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, herkenbaarheid (vaker dan gemiddeld; vooral in Emmen en Assen) en communicatieve vaardigheden van de medewerkers. Over de deskundigheid en het meedenken met de klant is men ook tevreden, maar iets minder dan gemiddeld. Leden zijn het minst tevreden over het eigen initiatief van medewerkers om de bezoekers te helpen en het optreden bij ongewenst gedrag.

Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker?

De meest genoemde kernwoorden zijn: behulpzaam, vriendelijk, deskundig, beschikbaar en betrokken. Leden vinden in grote mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.

Belang aanwezigheid medewerkers

Leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken vinden het nog belangrijker dan gemiddeld dat er altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek. Een derde van de leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken ziet dan ook niks in het idee voor (een aantal) onbemande uren, in ruil voor ruimere openingstijden. Bijna evenveel leden zien wel iets in dit idee, maar dat zijn er een stuk minder dan in het totale Panel. Het merendeel van de leden (zeven op de tien) vindt het aantal beschikbare medewerkers in de Bibliotheek precies goed.

Onbemande uren

Een kleine meerderheid van de leden uit het totale Panel (die wel eens een onbemande vestiging bezoeken) is positief over de onbemande uren, de rest is vooral neutraal. 55-plussers zijn wat minder tevreden over de onbemande uren en bezoeken de Bibliotheek wat vaker alleen tijdens bemande uren.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage Medewerkers van de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Tabellen

infographic BiebPanel 2016 4 personeel

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.

Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op bibliotheekniveau of clusterniveau terug te vinden. In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor per Bibliotheek/cluster.

Kennis aanbod belastingspreekuren

Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote verschillen in subgroepen.

Passendheid bij de Bibliotheek

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Gebruik belastingspreekuren

Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

Bekendheid campagne

Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat veel panelleden de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht en daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.

Rapportage en bijlagen

biebpanel belastingspreekuren stad

Dit onderzoek gaat over de toekomst van de Bibliotheek, vooral over het beeld en de wensen die leden hebben ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Het is daarmee, net als het onderzoek naar Maatschappelijke waarde, een abstracter onderwerp en biedt daarmee wat minder concrete aanbevelingen en handvatten voor acties op korte termijn. Het geeft u wél inzicht in de verwachtingen en ideeën van leden over de Bibliotheek van de toekomst. En in hoeverre deze aansluiten bij de transitie naar een educatieve en
maatschappelijke Bibliotheek en bij de ontwikkelingen in de markt, zoals digitalisering, de toenemende kloof tussen hoger en lager opgeleiden en de kenniseconomie.

Zoals bekend kunnen mensen zich vaak moeilijk voorstellen hoe de wereld er in de toekomst uit ziet en wat men zelf zou willen over bijvoorbeeld 10 jaar. Dat betekent echter niet dat men in de praktijk niet open staat voor nieuwe ontwikkelingen en diensten. Door in de vragenlijst zowel open vragen op te nemen als concrete ideeën en concepten, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk input van de leden naar voren te halen.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage Toekoemst van de Bibliotheek Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-3 Toekomst van de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 2016-3 Toekomst van de Bibliotheek

Tabellen

Infographic 2016 03Infographic activiteiten en samenwerkingspartners 2

Deel deze pagina